Netflix Medya Merkezi Hüküm ve Koşulları

Bu Netflix Medya Merkezi Hüküm ve Koşulları (“Koşullar”), Netflix Medya Merkezi'ni ve https://media.netflix.com adresinde bulunan Netflix Medya Merkezi üzerinden, başka bir Netflix web sitesinden veya Netflix tarafından başka şekillerde kullanıma sunulan fotoğraflar veya diğer görsel-işitsel materyaller, Netflix ticari markaları, logoları, ticari adları, hizmet markaları, hizmet adları dahil ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla her türlü basın materyalini veya Netflix'in sahip olduğu diğer ayırt edici içerikleri ("Netflix Materyalleri") kullanımınızı düzenler ve siz de (“Siz”) bu Koşullara tabi olmayı kabul edersiniz. Siz ve Netflix arasında yürürlükte olan bir yazılı anlaşmanın bu Koşullar ile uyuşmaması durumunda yazılı anlaşma geçerli sayılır.

Netflix Materyallerini Kullanma Haklarınız

Bu Koşullar uyarınca, Netflix Materyallerini görüntülemeniz için Netflix Size sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, alt lisanslanamaz ve bir başkasına aktarılamaz bir lisans verir. Tarafınızdan gerçekleştirilecek bütün Netflix Materyalleri kullanımları (bu kullanımlarla ilişkili her türlü iyi niyet dahil olmak üzere) Netflix lehine hüküm ifade edecektir. Netflix Materyallerini veya bunların Netflix adına kayıtlı veya Netflix'e ait olduğunu (bu tür bir kısıtlamanın yürürlükteki yasalarca yasaklandığı haller dışında) sorgulamayacağınızı veya başkalarının sorgulamasına yardım etmeyeceğinizi ya da Netflix Materyallerine herhangi bir şekilde (ses, görünüm ve yazım dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) kafa karıştırıcı ölçüde benzer diğer adları, logoları, markaları veya materyalleri (alan adları dahil) kaydettirme girişiminde bulunmayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Netflix Materyalleri "olduğu gibi" sunulur ve Netflix, ihlal etmeme garantileri dahil, açıkça ifade edilen veya ima edilen her türlü garantiyi reddeder. Netflix, Netflix Materyallerinden veya Sizin bunları kullanımınızdan kaynaklanan hiçbir doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel, riske bağlı, cezai, örnek teşkil eden veya diğer zararlarla ilgili olarak, hiçbir sorumluluk teorisi kapsamında size karşı sorumlu sayılmayacaktır. Bu sınırlama, Netflix bu tür zararlardan veya zarar olasılıklarından haberdar edilmiş olsa bile geçerli olacaktır. Bazı yargı çevrelerine belli muafiyetlere veya sınırlamalara izin verilmemektedir; bu tür yargı çevrelerinde, işbu Koşullarda belirtilen muafiyetler ve sınırlamalar, Sizin için yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Bu Koşullarda ifade edilen hiçbir unsur, Netflix Medya Merkezi Materyalleri hususunda size herhangi bir hak, unvan veya çıkar sağlamamaktadır.

Gereksinimler

Netflix Medya Merkezi Materyallerinin tüm kullanımları,https://brand.netflix.com adresinde bulunan Netflix Marka Yönergelerine ve ayrıca Netflix'ten önceden yazılı izin almadığınız takdirde, aşağıdaki gereksinimlere uygun olmalıdır:

Değişiklik Yapılamaz. Netflix Materyalleri, Netflix tarafından sunulan şekilde, hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılmalıdır. Netflix Materyallerinin hiçbir unsurunu çıkarmayın, bozmayın veya değiştirmeyin ya da herhangi bir rengi değiştirmeyin. Netflix Materyallerini kısaltmayın veya bunlardan kısaltmalar oluşturmayın.

Genel Anlamda Kullanılamaz. Netflix Materyallerini genel, açıklayıcı veya genelleyici anlama gelecek şekilde kullanmayın.

Çoğul veya İyelik Eki İle Kullanılamaz. Netflix Materyallerini çoğul veya iyelik eki almış halde kullanmayın.

Başka Adlarla Birleştirilemez. Netflix tarafından açıkça izin verilmediği takdirde, Netflix Materyallerini Sizin kendi ürün adınıza, hizmet adlarına, ticari markalarınıza, logolarınıza, şirket adlarına, alan adlarına, web sitesi başlıklarına, yayın adlarına veya benzerlerine eklemeyin.

Kafa karıştıracak benzer markalar kullanılamaz. Her türlü Netflix ticari markası dahil olmak üzere, Netflix Materyallerini, Netflix Materyallerinin kime ait olduğu hakkında kafa karışıklığı yaratabilecek şekilde kullanmayın.

Kafa karıştıracak kaynaklar kullanılamaz. Her türlü Netflix ticari markası dahil olmak üzere, Netflix Materyallerini, Sizin ürünlerinizin veya hizmetlerinizin kaynağının Netflix olduğunu ima edecek şekilde veya Netflix Materyallerinin kaynağı hakkında başka yolla kafa karışıklığı yaratabilecek şekilde kullanmayın.

Etki alanı adları. Tüm Netflix ticari markaları da dahil olmak üzere, Netflix Materyallerini etki alanı adları veya bir etki alanı adının bir kısmı olarak kaydetmeyin.

Ticari sunum. Netflix’in web sitesi tasarımını, yazı biçimlerini, ayırt edici rengini, tarzını, grafik tasarımlarını veya görsellerini kopyalamayın veya taklit etmeyin.

Destek. Netflix'ten önceden bu yönde yazılı izin almadığınız takdirde, Netflix Materyallerini (i) Netflix ile ilişkinizi abartan; (ii) Sizin Netflix ile bir ilişkiniz veya bağınız olduğunu ima eden; (iii) Netflix'e sponsor veya destek olduğunuzu ima eden; (iv) herhangi bir içeriğin Netflix tarafından onaylandığını ima eden veya (v) Netflix'in veya Netflix personelinin görüşlerini veya fikirlerini temsil eden herhangi bir şekilde göstermeyin.

Öne çıkma. Netflix'ten bu yönde açıkça yazılı izin almaksızın Netflix Materyallerini Sizin web sayfanızda, basılı materyallerinizde veya diğer içeriklerinizde en ayırt edici veya öne çıkan unsur haline gelecek şekilde göstermeyin.

Yasa İhlali. Netflix Materyallerini, yirmi bir (21) yaşından küçüklere pornografi veya benzeri yetişkin içerikleri, kumar, tütün, alkol veya ateşli silah satışı içeren, gösteren veya tanıtan hiçbir web sitesinde göstermeyin.

Sakıncalı Kullanım. Netflix Materyallerini yanıltıcı adaletsiz, onur kırıcı, kuralları ihlal eden, karalayıcı, aşağılayıcı, müstehcen veya Netflix açısından başka şekilde sakıncalı olacak şekilde kullanmayın.

Yayın. Netflix Materyalleri, Netflix'in önceden yazılı izni alınmaksızın televizyonda filmlerde veya videolarda kullanılamaz.

Kitap veya Diğer Basılı Eser Başlıkları. Netflix Materyalleri, Netflix'in önceden yazılı izni alınmaksızın kitaplar da dahil olmak üzere basılı eser başlıklarında kullanılamaz.

Ticari Mal. Netflix Materyalleri, Netflix'ten önceden yazılı izin alınmaksızın ticari mallarda veya satış ürünlerinde kullanılamaz veya gösterilemez.

Kredi Satırı: Netflix Materyalleri için verilen tüm kredi satırı bilgilerini kullanmanız gerekmektedir.

Netflix’in Hakları

Netflix, Sizin bu Koşullara uyup uymadığınızı tamamen kendi takdirine bağlı olarak değerlendirecektir. Netflix, Netflix Materyallerini gösterme veya kullanma izninizi istediği zaman değiştirebilir veya sonlandırabilir. Netflix, bu Koşullara veya Netflix'in yazılı iznine uymayan, Netflix'in sahip olduğu veya lisansladığı fikri mülkiyet veya başka hakkı ihlal eden veya yürürlükteki yasaları çiğneyen her türlü Netflix Materyalleri kullanımına karşı yasal işlem başlatabilir.

Genel Hükümler

Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı veya Size ait yükümlülükleri Netflix'ten önceden yazılı izin almaksızın bir başkasına atayamaz veya devredemezsiniz. Bu Koşullar, herhangi bir üçüncü taraf için hiçbir hak oluşturmamaktadır. Bu Koşullar, kanuni ihtilaf ilkelerine bakılmaksızın, Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacak ve bu yasalar uyarınca uygulanacaktır. Her türlü ihtilaf veya hak iddiası durumunda Kaliforniya'daki Santa Clara Mahkemesi yetkili olacaktır. Tarafların hiçbiri, diğerinin çalışanı, temsilcisi, ortağı veya yasal temsilcisi olarak kabul edilmeyecektir. Netflix'in bu Koşulların herhangi bir hükmüne ilişkin itiraz hakkından feragat etmesi, işbu Koşulların kendilerinden feragat edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün yetkili yargı merci mahkemesi tarafından yasa dışı, geçersiz veya uygulanamaz kabul edilmesi durumunda, söz konusu hüküm yasaların izin verdiği azami ölçüde değiştirilecek ve asıl hükmün amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştirecek şekilde yorumlanacak; bu Koşulların kalan hükümleri tamamen yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üst