ข้อกำหนดและเงื่อนไขของศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix ("ข้อกำหนด") จะบังคับใช้กับการใช้งานศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix และการใช้งานสินทรัพย์สำหรับสื่อใดๆ ก็ตามของคุณ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวัสดุภาพถ่ายหรือวัสดุภาพและเสียงอื่นๆ เครื่องหมายการค้าของ Netflix ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการบริการ ชื่อการบริการ หรือคุณลักษณะที่โดดเด่นอื่นๆ ที่ Netflix (“สินทรัพย์ของ Netflix”) เป็นเจ้าของ ที่มีให้ใช้งานได้ผ่านทางศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix ที่ https://media.netflix.com หรือเว็บไซต์อื่นของ Netflix หรือที่มาจาก Netflix และคุณ ("คุณ") ตกลงที่จะผูกผันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและข้อตกลงใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณและ Netflix ข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีผลบังคับใช้

สิทธิของคุณในการใช้สินทรัพย์ของ Netflix

Netflix ให้สิทธิ์กับคุณในการแสดงสินทรัพย์ของ Netflix ตามข้อกำหนดเหล่านี้ โดยเป็นสิทธิแบบจำกัด ไม่ใช่สิทธิพิเศษ สามารถเพิกถอนได้ ไม่สามารถให้สิทธิต่อได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้ การใช้สินทรัพย์ของ Netflix ของคุณทั้งหมด (รวมถึงค่าความนิยมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นๆ) จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ Netflix คุณตกลงที่จะไม่คัดค้านหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการคัดค้านสินทรัพย์ของ Netflix หรือการจดทะเบียนหรือกรรมสิทธิ์ที่เป็นของ Netflix (ยกเว้นในขอบเขตที่ข้อจำกัดดังกล่าวถูกห้ามโดยกฎหมายที่บังคับใช้) หรือพยายามจดทะเบียนสินทรัพย์ของ Netflix หรือชื่อ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือวัสดุอื่นๆ (รวมถึงชื่อโดเมน) ที่มีความคล้ายคลึงกันอันทำให้สับสนไม่ว่าในทางใด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่เสียง รูปลักษณ์ และการสะกด) ต่อสินทรัพย์ใดก็ตามของ Netflix สินทรัพย์ของ Netflix ได้รับการจัดหาให้ "ตามสภาพจริง" และ Netflix ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ Netflix จะไม่รับผิดต่อคุณภายใต้ทฤษฎีความรับผิดใดๆ สำหรับการชดใช้ความเสียหายทั้งในทางตรง ทางอ้อม อันเป็นอุบัติเหตุ เฉพาะการ อันเป็นผลสืบเนื่อง อันเป็นการลงโทษ เป็นเยี่ยงอย่าง หรือการชดใช้ความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ของ Netflix หรือการใช้งานของคุณ การจำกัดนี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่า Netflix จะได้รับคำแนะนำหรือควรตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดบางประการ ในเขตอำนาจศาลดังกล่าว การยกเว้นและการจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับคุณในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในสินทรัพย์หรือต่อสินทรัพย์ของศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix ให้กับคุณ

ข้อกำหนดต่างๆ

การใช้สินทรัพย์ของศูนย์สื่อมวลชนของ Netflix ทั้งหมดต้องเป็นไปตาม "แนวทางการใช้ตราสินค้า Netflix" ที่มีอยู่ใน https://brand.netflix.com เช่นเดียวกับข้อกำหนดต่อไปนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Netflix

ห้ามแก้ไขเพิ่มเติม ต้องนำสินทรัพย์ของ Netflix ไปใช้ตามที่ได้รับจาก Netflix โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ห้ามลบ บิดเบือน หรือเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดๆ ของสินทรัพย์ของ Netflix หรือเปลี่ยนสีใดๆ ห้ามย่อ ทำตัวย่อ หรือสร้างตัวอักษรย่อจากสินทรัพย์ของ Netflix

ห้ามใช้ในเชิงสามัญ ห้ามใช้สินทรัพย์ของ Netflix ในลักษณะที่แสดงถึงความหมายทั่วไป ความหมายเชิงพรรณนา หรือความหมายสามัญ

ห้ามใช้รูปพหูพจน์หรือแสดงความเป็นเจ้าของ ห้ามใช้สินทรัพย์ของ Netflix ในรูปพหูพจน์หรือรูปแสดงความเป็นเจ้าของ

ห้ามใช้ร่วมกับสิ่งอื่น ห้ามนำสินทรัพย์ของ Netflix ไปใช้ร่วมกับชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริการ เครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ ชื่อบริษัท ชื่อโดเมน ชื่อเว็บไซต์ ชื่อสิ่งพิมพ์ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ของคุณ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Netflix

ห้ามใช้เครื่องหมายคล้ายคลึงอันทำให้สับสน ห้ามใช้สินทรัพย์ของ Netflix รวมถึงเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Netflix ในลักษณะที่อาจสร้างความสับสนเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ของ Netflix

ห้ามใช้แหล่งที่มาอันทำให้สับสน ห้ามใช้สินทรัพย์ของ Netflix รวมถึงเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Netflix ในลักษณะที่บอกเป็นนัยว่า Netflix เป็นแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หรืออาจสร้างความสับสนเกี่ยวกับแหล่งที่มาของสินทรัพย์ของ Netflix

ชื่อโดเมน ห้ามจดทะเบียนสินทรัพย์ของ Netflix รวมถึงเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ Netflix เช่น ชื่อโดเมนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อโดเมน

ส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการ ห้ามคัดลอกหรือลอกเลียนแบบการออกแบบเว็บไซต์ แบบอักษร สีสันที่มีลักษณะเฉพาะ รูปแบบ การออกแบบกราฟิก หรือการใช้ภาพของ Netflix

การรับรอง ห้ามแสดงสินทรัพย์ของ Netflix ในลักษณะที่ (ก) กล่าวถึงความสัมพันธ์ของคุณกับ Netflix เกินจริง (ข) แสดงนัยว่าคุณมีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องกับ Netflix (ค) แสดงนัยว่าคุณได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดย Netflix (ง) แสดงนัยว่าเนื้อหาใดๆ ได้รับอนุญาตจาก Netflix หรือ (จ) แสดงถึงมุมมองหรือความคิดเห็นของ Netflix หรือพนักงาน Netflix เว้นแต่คุณจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Netflix ให้ดำเนินการเช่นนั้น

ความเด่นชัด ห้ามแสดงสินทรัพย์ของ Netflix ในลักษณะที่ทำให้สินทรัพย์มีลักษณะเด่นชัดหรือเป็นจุดสนใจที่สุดบนหน้าเว็บ วัสดุสิ่งพิมพ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Netflix ให้ดำเนินการดังกล่าว

การฝ่าฝืนกฎหมาย ห้ามแสดงสินทรัพย์ของ Netflix บนเว็บไซต์ใดๆ ที่มี ที่แสดง หรือส่งเสริมภาพลามกอนาจารหรือเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หรือการพนัน การขายยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออาวุธปืนแก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบเอ็ด (21) ปี

การใช้ที่ไม่เหมาะสม ห้ามแสดงสินทรัพย์ของ Netflix ในลักษณะที่ทำให้หลงผิด ไม่เป็นธรรม หมิ่นประมาท ละเมิดสิทธิ ใส่ร้าย ดูหมิ่น หยาบโลน หรือลักษณะใดก็ตามที่ไม่เหมาะสมต่อ Netflix

การแพร่ภาพ ไม่อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ของ Netflix ไปใช้ทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Netflix

ชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ไม่อนุญาตให้แสดงสินทรัพย์ของ Netflix ในชื่อของสิ่งพิมพ์ รวมถึงหนังสือ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Netflix

สินค้า ไม่อนุญาตให้ใช้หรือแสดงสินทรัพย์ของ Netflix ในหรือบนตัวสินค้าหรือสิ่งของที่ผลิตขึ้นทุกชนิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Netflix

ข้อมูลเครดิต: คุณจะทำสำเนาข้อมูลเครดิตทั้งหมดที่มีสำหรับทรัพย์สินของ Netflix

สิทธิของ Netflix

Netflix จะตีความว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้โดยพิจารณาตามที่เห็นสมควร Netflix สามารถแก้ไขหรือยุติการให้อนุญาตแก่คุณในการแสดงหรือใช้สินทรัพย์ของ Netflix ได้ตลอดเวลา Netflix สามารถดำเนินการกับการใช้สินทรัพย์ Netflix ใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้หรือการให้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Netflix การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ Netflix เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ได้รับสิทธิหรือสิทธิอื่นๆ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่บังคับใช้

บทบัญญัติทั่วไป

คุณไม่สามารถมอบหมายสิทธิของคุณหรือมอบหน้าที่ให้ทำการแทนข้อผูกพันของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Netflix ข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิใดๆ ในบุคคลที่สาม ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยไม่คำนึงถึงหลักความขัดแย้งทางกฎหมาย สถานที่สำหรับข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ต้องเป็นเทศมณฑลซานตา คลารา รัฐแคลิฟอร์เนีย คู่สัญญาจะไม่ถือว่าเป็นลูกจ้าง ตัวแทน คู่ค้า หรือผู้แทนทางกฎหมายของอีกฝ่ายหนึ่ง การสละสิทธิ์ของ Netflix ในการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในข้อตกลง หากบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการพิพากษาโดยศาลในเขตอำนาจศาลว่าผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและตีความอย่างเหมาะสมที่สุดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบทบัญญัติเดิมตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตอย่างสมบูรณ์ที่สุด และบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

ด้านบน