Regulamin Netflix Media Center

Niniejszy Regulamin Netflix Media Center („Regulamin”) określa zasady korzystania z Netflix Media Center oraz materiałów prasowych, w tym fotografii i zasobów audiowizualnych, znaków towarowych, logotypów, nazw towarowych, znaków usługowych i nazw usługowych firmy Netflix oraz innych elementów wyróżniających, których właścicielem jest firma Netflix („Zasoby marki Netflix”), udostępnionych za pośrednictwem Netflix Media Center pod adresem https://media.netflix.com bądź innej witryny firmy. Użytkownik („Użytkownik”) akceptuje niniejszy Regulamin. W razie wystąpienia niezgodności pomiędzy niniejszym Regulaminem a obowiązującymi umowami pisemnymi pomiędzy Użytkownikiem a firmą Netflix pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

Prawa Użytkownika do korzystania z Zasobów marki Netflix

Firma Netflix przyznaje Użytkownikowi ograniczoną, niewyłączną, odwoływalną, niepodlegającą sublicencjonowaniu ani przeniesieniu licencję na prezentowanie Zasobów marki Netflix zgodnie z niniejszym Regulaminem. Wszelkie przypadki użycia Zasobów marki Netflix (w tym wszelka związana z nimi wartość firmy) będą przynosić korzyść firmie Netflix. Użytkownik zgadza się nie zgłaszać ani nie udzielać pomocy w zgłaszaniu roszczeń dotyczących Zasobów marki Netflix ani ich rejestracji i praw własności przynależnych firmie Netflix (za wyjątkiem zakresu, w którym takie ograniczenie jest niedozwolone na mocy obowiązującego prawa) oraz nie podejmować prób rejestracji jakichkolwiek Zasobów marki Netflix i innych nazw, logotypów, znaków lub materiałów (w tym nazw domen) łudząco podobnych w jakikolwiek sposób (w tym m.in. w obszarze dźwięku, wyglądu i pisowni) do jakichkolwiek Zasobów marki Netflix. Zasoby marki Netflix są dostarczane w stanie, w jakim się znajdują. Firma Netflix nie udziela żadnych gwarancji, jawnych ani domniemanych, w tym gwarancji nienaruszania praw. Firma Netflix nie ponosi przed Użytkownikiem odpowiedzialności na jakiejkolwiek podstawie prawnej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe ani za inne szkody związane z Zasobami marki Netflix bądź ich wykorzystaniem przez Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługują też z tego tytułu zadośćuczynienia ani odszkodowania z nawiązką. To ograniczenie ma zastosowanie również w przypadku gdy firma Netflix została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód lub powinna była mieć ich świadomość. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na określone wykluczenia lub ograniczenia. W tych systemach wykluczenia i ograniczenia podane w niniejszym Regulaminie odnoszą się do Użytkownika w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Żadne z postanowień nie daje Użytkownikowi prawa ani tytułu do Zasobów marki Netflix ani nie przyznaje udziału w tych zasobach.

Wymagania

Wszystkie przypadki użycia Zasobów marki Netflix z Netflix Media Center muszą być zgodne z Wytycznymi marki Netflix dostępnymi pod adresem https://brand.netflix.com, a także z poniższymi wymaganiami, o ile nie uzyskano wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix:

Brak modyfikacji. Zasoby marki Netflix muszą być używane w postaci, w jakiej zostały udostępnione przez firmę Netflix, bez modyfikacji. Nie należy usuwać, zakłócać ani zmieniać jakiegokolwiek elementu Zasobów marki Netflix. Nie należy modyfikować kolorów. Nie należy skracać Zasobów marki Netflix ani tworzyć dla nich akronimów.

Brak użytku ogólnego. Zasoby marki Netflix nie mogą być używane w sposób sugerujący wspólne, opisowe lub ogólne znaczenie.

Brak użycia w formie mnogiej lub dzierżawczej. Zasoby marki Netflix nie mogą być używane w sposób sugerujący wspólne, opisowe lub ogólne znaczenie.

Brak uwzględniania. Zasoby marki Netflix nie mogą być uwzględniane w nazwach produktów, nazwach usług, znakach towarowych, logotypach, nazwach firm, nazwach domen, tytułach witryn, tytułach publikacji Użytkownika ani podobnych miejscach bez wyraźnej zgody firmy Netflix.

Brak łudząco podobnych znaków. Zasoby marki Netflix, w tym znaki towarowe firmy Netflix, nie mogą być używane w sposób, który mógłby spowodować wątpliwości dotyczące ich praw własności.

Brak mylącego źródła. Zasoby marki Netflix, w tym znaki towarowe firmy Netflix, nie mogą być używane w sposób, który mógłby spowodować wątpliwości dotyczące ich praw własności.

Nazwy domen. Zasoby marki Netflix, w tym znaki towarowe firmy Netflix, nie mogą być rejestrowane jako nazwy domen ani ich części.

Wizerunek handlowy. Kopiowanie i imitowanie projektu witryny, czcionek kolorów wyróżniających, stylu, projektów graficznych i obrazów jest zabronione.

Popieranie. Zasoby marki Netflix nie mogą być prezentowane w jakikolwiek sposób (i) zawyżający poziom relacji Użytkownika z firmą Netflix, (ii) sugerujący istnienie relacji lub związku pomiędzy Użytkownikiem a firmą Netflix, (iii) sugerujący sponsorowanie lub popieranie przez firmę Netflix, (iv) sugerujący autoryzowanie jakichkolwiek materiałów przez firmę Netflix lub (v) przedstawiający poglądy i opinie firmy Netflix bądź jej personelu bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix.

Widoczność. Nie należy prezentować Zasobów marki Netflix w sposób powodujący, że staną się one najbardziej wyróżniającym się lub dominującym elementem witryny, materiału drukowanego lub innego materiału Użytkownika, o ile Użytkownik nie otrzymał na to jawnej, pisemnej zgody ze strony firmy Netflix.

Naruszenie prawa. Zasoby marki Netflix nie mogą być umieszczane w jakiejkolwiek witrynie zawierającej, prezentującej lub promującej pornografię i podobne materiały dla osób dorosłych, hazard albo sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych lub broni osobom poniżej dwudziestego pierwszego (21.) roku życia.

Niewłaściwe użycie. Zasoby marki Netflix nie mogą być prezentowane w sposób mylący, niesprawiedliwy, oszczerczy, naruszający cudze dobro, zniesławiający, pogardliwy, obsceniczny bądź w jakikolwiek inny sposób niewłaściwy dla firmy Netflix.

Emisja. Zasoby marki Netflix nie mogą być używane w materiałach telewizyjnych, filmach i nagraniach wideo bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix.

Tytuły książek i innych publikacji. Zasoby marki Netflix nie mogą być prezentowane w tytułach publikacji, w tym książek, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix.

Handel. Zasoby marki Netflix nie mogą być używane ani prezentowane na jakichkolwiek produktach handlowych ani wytwarzanych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix.

Autorzy. Użytkownik odtworzy wszystkie informacje zawarte w wykazie autorów dotyczącym Zasobów marki Netflix.

Prawa firmy Netflix

Firma Netflix będzie według własnego uznania oceniać przestrzeganie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu. Firma Netflix może w dowolnym momencie zmodyfikować lub anulować uprawnienia Użytkownika do prezentowania lub używania Zasobów marki Netflix. Firma Netflix może podjąć działania przeciwko przypadkom użycia Zasobów marki Netflix, które są niezgodne z Regulaminem lub pisemną zgodą firmy Netflix, naruszają prawa własnej lub licencjonowanej własności intelektualnej firmy Netflix albo też są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Postanowienia ogólne

Bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Netflix Użytkownik nie może przenieść swoich praw ani delegować zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu. Niniejszy Regulamin nie daje żadnych praw osobom trzecim. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa stanu Kalifornia bez uwzględnienia norm kolizyjnych i będzie zgodnie z nimi interpretowany. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów i roszczeń jest okręg Santa Clara w stanie Kalifornia. Żadna ze stron nie może być uznawana za pracownika, agenta, partnera ani przedstawiciela prawnego drugiej strony. Odstąpienie przez firmę Netflix od wykonania przysługujących jej praw w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie oznacza odstąpienia przez firmę Netflix od wykonania praw przysługujących jej na mocy niniejszego Regulaminu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez właściwy sąd za niedozwolone, nieważne lub niewykonalne, zostanie ono zmienione i będzie interpretowane w sposób jak najbliższy celom pierwotnego postanowienia w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, zaś pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu pozostaną w pełnej mocy.

Wróć na górę