Όροι και προϋποθέσεις Κέντρου ενημέρωσης του Netflix

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις του Κέντρου ενημέρωσης του Netflix ("Όροι") διέπουν τη χρήση του Κέντρου ενημέρωσης του Netflix και τυχόν πόρων Τύπου από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φωτογραφικών ή άλλων οπτικοακουστικών υλικών, των εμπορικών σημάτων, των λογοτύπων, των εμπορικών επωνυμιών, των σημάτων υπηρεσιών, των ονομασιών υπηρεσιών του Netflix ή άλλων διακριτικών χαρακτηριστικών ιδιοκτησίας της Netflix ("Πόροι Netflix") που είναι διαθέσιμα μέσω του Κέντρου ενημέρωσης του Netflix, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση https://media.netflix.com ή άλλη τοποθεσία web της Netflix ή με άλλον τρόπο από τη Netflix και εσείς ("Εσείς") συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους. Στην περίπτωση οποιασδήποτε διένεξης μεταξύ των παρόντων Όρων και τυχόν ισχύουσας γραπτής συμφωνίας ανάμεσα σε Εσάς και τη Netflix, προτεραιότητα έχει η γραπτή συμφωνία.

Τα δικαιώματά σας για χρήση των Πόρων Netflix

Η Netflix σάς παραχωρεί περιορισμένη, μη αποκλειστική, ανακλητή, μη υποαδειοδοτούμενη και μη μεταβιβαζόμενη άδεια για την εμφάνιση των Πόρων Netflix, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Κάθε χρήση των Πόρων Netflix από Εσάς (συμπεριλαμβανομένης τυχόν υπεραξίας που σχετίζεται με αυτά) θα πραγματοποιείται προς όφελος της Netflix. Συμφωνείτε ότι δεν θα αμφισβητήσετε ούτε θα βοηθήσετε τρίτους να αμφισβητήσουν τους Πόρους Netflix ή την καταχώριση ή την ιδιοκτησία αυτών από τη Netflix (εκτός του βαθμού που τέτοιος περιορισμός απαγορεύεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας) και ότι δεν θα αποπειραθείτε να καταχωρίσετε οποιονδήποτε Πόρο Netflix ή άλλες ονομασίες, λογότυπα, σήματα ή υλικά (συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών τομέων) που είναι παρόμοια με οποιουσδήποτε Πόρους Netflix προκαλώντας σύγχυση κατά οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του ήχου, της εμφάνισης και της ορθογραφίας). Οι Πόροι Netflix παρέχονται "ως έχουν" και η Netflix αποποιείται κάθε ρητής και σιωπηρής εγγύησης, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί μη καταπάτησης. Η Netflix δεν θα είναι υπεύθυνη προς Εσάς, βάσει οποιασδήποτε θεωρίας ευθύνης, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική, αποθετική, ποινική, υποδειγματική ή άλλη ζημιά που προκύπτει από τους Πόρους Netflix ή τη χρήση αυτών από Εσάς. Αυτός ο περιορισμός ισχύει ακόμη και εάν η Netflix είχε ενημερωθεί ή θα έπρεπε να γνωρίζει το ενδεχόμενο για τέτοιου τύπου ζημίες. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις ή περιορισμοί. Στις παραπάνω δικαιοδοσίες, οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στους παρόντες Όρους θα ισχύουν για Εσάς στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει νόμου. Κανένα σημείο του παρόντος δεν σας παραχωρεί οποιοδήποτε δικαίωμα, τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφέρον επί των Πόρων Κέντρου ενημέρωσης του Netflix ή σε σχέση με αυτούς.

Απαιτήσεις

Όλες οι χρήσεις των Πόρων του Κέντρου ενημέρωσης του Netflix οφείλουν να συμμορφώνονται με τις Οδηγίες της Επωνυμίας Netflix, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://brand.netflix.com, καθώς και με τις παρακάτω απαιτήσεις, εκτός εάν διαθέτετε προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Netflix:

Απαγορεύεται η τροποποίηση. Οι Πόροι Netflix πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως παρέχονται από τη Netflix, χωρίς τροποποιήσεις. Μην αφαιρείτε, παραμορφώνετε ή παραποιείτε οποιοδήποτε στοιχείο των Πόρων Netflix και μην αλλάζετε οποιοδήποτε χρώμα. Μη μειώνετε το μέγεθος, συντομεύετε ή δημιουργείτε ακρωνύμια των Πόρων Netflix.

Απαγορεύεται η γενική χρήση. Μη χρησιμοποιείτε τους Πόρους Netflix με τρόπο που τους αποδίδει ένα κοινό, περιγραφικό ή γενικό νόημα.

Απαγορεύεται η χρήση σε πληθυντικό αριθμό ή κτητική μορφή. Μη χρησιμοποιείτε τους Πόρους Netflix στον πληθυντικό αριθμό ή την κτητική μορφή.

Απαγορεύεται η ενσωμάτωση. Μην ενσωματώνετε τους Πόρους Netflix σε ονομασίες προϊόντων, ονομασίες υπηρεσιών, εμπορικά σήματα, λογότυπα, επωνυμίες εταιρειών, ονομασίες τομέων, τίτλους τοποθεσιών web, τίτλους εκδόσεων ή παρόμοια στοιχεία της ιδιοκτησίας σας, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τη Netflix.

Απαγορεύεται η χρήση παρόμοιων σημάτων που προκαλούν σύγχυση. Μη χρησιμοποιείτε τους Πόρους Netflix, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Netflix, με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την ιδιοκτησία των Πόρων Netflix.

Απαγορεύεται η χρήση πηγών που προκαλούν σύγχυση. Μη χρησιμοποιείτε τους Πόρους Netflix, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων Netflix, με τρόπο που υπονοεί ότι η Netflix είναι η πηγή των προϊόντων ή υπηρεσιών σας ή που μπορεί άλλως να προκαλέσει σύγχυση σχετικά με την πηγή των Πόρων Netflix.

Ονομασίες τομέων. Μην καταχωρείτε τους Πόρους Netflix, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εμπορικών σημάτων της Netflix, ως ονομασίες τομέων ή μέρος οποιασδήποτε ονομασίας τομέα.

Εμπορική εμφάνιση. Μην αντιγράφετε και μη μιμείστε τον σχεδιασμό της τοποθεσίας web της Netflix, τις γραμματοσειρές, τα διακριτικά χρώματα, το στυλ, τα γραφικά ή τις εικόνες.

Στήριξη. Μην εμφανίζετε τους Πόρους Netflix με οποιονδήποτε τρόπο που (i) μεγαλοποιεί τη σχέση σας με τη Netflix, (ii) υπονοεί ότι διαθέτετε κάποια σχέση ή συνεργασία με τη Netflix, (iii) υπονοεί ότι λαμβάνετε χορηγία ή στήριξη από τη Netflix, (iv) υπονοεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει εξουσιοδοτηθεί από τη Netflix ή (v) εκπροσωπεί τις απόψεις ή τις πεποιθήσεις της Netflix ή του προσωπικού αυτής, εκτός εάν έχετε λάβει προηγούμενη γραπτή άδεια από τη Netflix.

Προβολή. Μην εμφανίζετε τους Πόρους Netflix με τρόπο που τους καθιστά το πιο διακεκριμένο ή εξέχον στοιχείο προβολής της τοποθεσίας web, του έντυπου υλικού ή άλλου περιεχομένου σας, χωρίς ρητή γραπτή άδεια από τη Netflix.

Παραβίαση του νόμου. Μην εμφανίζετε τους Πόρους Netflix σε οποιαδήποτε τοποθεσία web που περιέχει, εμφανίζει ή προωθεί πορνογραφικό ή παρόμοιο περιεχόμενο, το οποίο απευθύνεται σε ενήλικες ή τζόγο, πώληση καπνού, αλκοόλ ή όπλων, σε άτομα κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

Ανάρμοστη χρήση. Μην εμφανίζετε τους Πόρους Netflix με τρόπο παραπλανητικό, αθέμιτο, δυσφημιστικό, παραβατικό, συκοφαντικό, υποτιμητικό, χυδαίο ή άλλως ανάρμοστο για τη Netflix.

Μετάδοση. Απαγορεύεται η χρήση των Πόρων Netflix στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο ή σε βίντεο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Netflix.

Τίτλοι βιβλίων ή άλλων εκδόσεων. Απαγορεύεται η εμφάνιση των Πόρων Netflix σε τίτλους εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Netflix.

Εμπορεύματα. Απαγορεύεται η χρήση ή εμφάνιση των Πόρων Netflix σε εμπορεύματα ή κατασκευασμένα προϊόντα οποιουδήποτε είδους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Netflix.

Γραμμή συντελεστών: Πρέπει να χρησιμοποιείτε όλες τις πληροφορίες της γραμμής συντελεστών που παρέχονται για τους Πόρους Netflix.

Δικαιώματα της Netflix

Η Netflix θα κρίνει τη συμμόρφωσή σας με τους παρόντες Όρους, κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Netflix δύναται να τροποποιήσει ή να διακόψει την άδειά σας να εμφανίζετε ή να χρησιμοποιείτε τους Πόρους Netflix ανά πάσα στιγμή. Η Netflix δικαιούται να προβεί σε ενέργειες κατά οποιασδήποτε χρήσης των Πόρων Netflix, η οποία δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους ή με γραπτή άδεια από τη Netflix, καταπατά την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλο δικαίωμα που διαθέτει η Netflix ή έχει αδειοδοτηθεί σε αυτήν ή που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικές προϋποθέσεις

Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων σας ή η ανάθεση των υποχρεώσεών σας, βάσει των παρόντων Όρων, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Netflix. Οι παρόντες Όροι δεν εγείρουν δικαιώματα προς τρίτους. Οι παρόντες Όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, χωρίς αναφορά στις αρχές διένεξης νόμου. Η δικαιοδοσία για οποιαδήποτε διένεξη ή απαίτηση ανήκει στην Περιφέρεια της Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια. Κανένας από τους συμβαλλομένους δεν θεωρείται ότι αποτελεί υπάλληλο, εκπρόσωπο, συνεργάτη ή νομικό εκπρόσωπο του άλλου. Η αποποίηση της αθέτησης οποιασδήποτε προϋπόθεσης αυτών των Όρων από τη Netflix, δεν θα θεωρείται αποποίηση των ίδιων των Όρων. Εάν οποιαδήποτε προϋπόθεση των παρόντων Όρων κριθεί από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας ως παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, η συγκεκριμένη προϋπόθεση θα τροποποιείται και θα ερμηνεύεται με τρόπο που, κατά τον μέγιστο βαθμό, επιτυγχάνει τους σκοπούς της αρχικής προϋπόθεσης, όπως επιτρέπεται βάσει νόμου, ενώ οι υπόλοιπες προϋποθέσεις των παρόντων Όρων θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Κορυφή